STIB-Auktorisation en kvalitetsstämpel

År 2000 infördes möjligheten till STIB-Auktorisation. Genom att uppfylla ett antal kriteriekrav kan ett medlemsföretag erhålla auktorisationen. Ansökan underställs STIBs auktorisationsnämnd för prövning och giltighetsperioden är 2 kalenderår. Innan och under giltighetsperioden revideras företaget av utbildade externa revisorer. I informationen Kriterier för STIB-Auktorisation kan du läsa mer om kriteriekraven, certifieringsprocessen och STIBs modell för verksamhetsledning.

Syftet med STIB-Auktorisationen är att genom ställda krav säkerställa att företaget och dess anställda har den kompetens och de rutiner som krävs för att utföra ställningsentreprenader enligt svenskt regelverk och övriga branschregler, och att företaget levererar produkter med hög kvalitét.

Målet är att det auktoriserade företaget ska finna ett mervärde i hög kompetens och systematiserade rutiner som ger hög säkerhet, effektivitet, seriositet, god kvalitét och därigenom betryggande ekonomisk avkastning. Beställaren ska finna ett mervärde i tryggheten att anlita ett auktoriserat företag där återkommande kontroller säkerställer uppfyllande av ställda krav.

STIBs auktorisationsnämnd ska i sin huvudsakliga sammansättning bestå av ledamöter från beställarledet, gärna med fördelningen mellan bygg- och industrisektorn.

Nämnden består idag av följande ledamöter:

Håkan Skotte, Skanska Sverige AB

Charles Lannerdahl, Skanska Sverige AB

Thomas Berglund, SCA Munksund AB

Jan Salkert, Svevia AB

Hans Eriksson, Entreprenörföretagen

Lars Sandström, Murnings & Putsentreprenörerna

Jonny Änges, JM AB

Håkan Bengtsson, ABB AB

Anders Strömbäck, Ordförande STIB, Adjungerad

Håkan Carlsson, Kansliansvarig STIB, Adjungerad