STÄLLNING 19 ersätter ABSE 2002

stallning19Ställningsentreprenörerna har tillsammans med Sveriges Byggindustrier reviderat det branschspecifika tillägget till standardavtalet AB-U 07.

Det nya branschspecifika tillägget för ställningsentreprenader heter STÄLLNING 19.

STÄLLNING 19 är en utveckling av innehållet i ABSE 2002 för att bättre anpassa avtalsvillkoren till de specifika förutsättningar som gäller ställningsentreprenader och dess funktion i ett byggprojekt.

Det nya branschtillägget STÄLLNING 19 ersätter ABSE 2002

STÄLLNING 19 är främst utformat efter utförandeentreprenader där AB-U 07 som baseras AB 04 utgör generellt avtalsinnehåll. Ställning 19 kan också användas vid totalentreprenader där entreprenadavtalet baseras på ABT-U och ABT 06.

Det nya branschspecifika avtalsvillkoren gäller för avtal om ställningsentreprenader som ingås framöver och där STÄLLNING 19 åberopas. För sedan tidigare ingångna avtal och pågående entreprenader gäller de villkor som där avtalats.

Tillämpning av STÄLLNING 19 vid totalentreprenad

Om STÄLLNING 19 skall gälla för en ställningsentreprenad där ABT-U 07, och därmed också ABT 06, ska ligga till grund för entreprenadkontraktet är det viktigt att i avtalet hänvisa till standardavtal ABT-U 07 och ABT 06.

Ställningsentreprenörerna rekommenderar tillsammans med Sveriges Byggindustrier följande skrivning vid totalentreprenader:

I övrigt  gäller STÄLLNING 19 och till följd därav ABT-U 07 och ABT 06 i alla tillämpliga delar istället för AB-U 07 och AB 04”.

Några av nyheterna i STÄLLNING 19

Några viktiga förändringarna i STÄLLNING 19 i jämförelse med ABSE 2002 är bl.a:

  • Det står uttryckligen att en ställningsentreprenad inte är föremål för slutbesiktning.
  • En gemensam slutkontroll utförs efter ställningsarbetenas avslutande kan resultera i ett godkännande och få vissa rättsverkningar.
    • Slutkontrollen har fokus på att skador inte föreligger.
    • Det ska upprättas ett protokoll där tex. synliga skador kan antecknas och frister för avhjälpande anges.  
  • Ställningsentreprenadens omfattning är, om inget annat föreskrivs, transport, montering, uthyrning och demontering av avtalad ställning.
  • Begreppet ställning ska även innefatta väderskydd.
  • Klargöranden kring dimensionerande förutsättningar såsom montageplatsens beskaffenhet, infästningsmaterial, redovisning av krafter, bärighet, infästningspunkter, dragprov m.m.
  • Frågor om återlagning.

Parternas arbetsmiljöansvar tydliggörs

Ett viktigt moment under revideringen av branschtillägget har varit att tydliggöra respektive parts ansvar ur ett arbetsmiljöperspektiv, t ex gällande ansvar för avspärrningar av arbetsplatsen. Ansvaret för arbetsmiljön och olika åtgäder har tydliggjorts och förts in i STÄLLNING 19,

Regler för hyrestiden har förtydligats

Reglerna om hyrestiden har i STÄLLNING 19 blivit klarare jämfört med i ABSE 2002. Samma sak gäller frågor om ansvar och avhjälpande som nu följer AB-systemet med de specifika anpassningar som gäller för en ställningsentreprenad.

Försäkringsplikten anpassad till AB-systemet

Ställningsentreprenörens försäkringsplikt har också anpassats i enlighet med de nya villkoren och följer nu AB-systemet. 

Kontroll av ställning

En nyhet till i STÄLLNING 19 är ökat fokus på den gemensamma kontrollen av ställningen inför ibrukstagande. Liksom tidigare kan detta ske genom ”Fakta om ställningen/Egenkontroll ställning” som utgör stöd och checklista under olika skeden samt överlämnas ifyllda till beställaren.

Arbetsgivarnas ansvar vid användning av ställning

Arbetet med STÄLLNING 19 baseras också på den viktiga bestämmelsen i AFS 2013:04 § 61 ang. varje arbetsgivarens/UE och BAS-U's ansvar att kontrollera ställningen inför ibrukstagande och under användningstiden.

Mer information om STÄLLNING 19

Ställning 19 finns att läsa eller ladda ned via dessa länkar:

Ställning 19 - Ställningsentreprenörerna

Ställning 19 - Sveriges Byggindustrier

Dokumentet STÄLLNING 19 går också bra att beställa i block-format via Ställningsentreprenörernas kansli

Checklistor och underlag för ställningentreprenaden att ladda ner: För ställningsentreprenörer

Informationsträffar om STÄLLNING 19 -  för STIBs medlemsföretag

För medlemsföretag erbjuder Ställningsentreprenörerna informationsträffar följande orter och tillfälle*:

Stockholm 17 april klockan 09:00-12:00, Scandic Ariadne, Södra Kajen 37

Mölndal 24 april klockan 13:00-16:00, Södra Porten Konferens, Flöjelbergsgatan 1

Malmö 25 april klockan 09:00-12:00, Scandic Segevång, Segesvängen

Anmälan till informationsträff görs till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast 12 april 2019.

* Vid önskemål om informationsträff på annan ort, kontakta kansliet så undersöker vi möjligheten.

Information till beställare, användare och ansvariga arbetsgivare

För beställare och användare av ställning

Kontroll av ställning

Ladda ner - checklistor mm