Ställning 19 - Vad är nytt?

ställning19Efter en lång och utdragen process är vi äntligen i mål. Det branschspecifika standardavtalet STÄLLNING 19 lanserades gemensamt av Sveriges Byggindustrier och Ställningsentreprenörerna i början av april månad 2019.

Hösten 2014 tog Ställningsentreprenörerna kontakt med Sveriges Byggindustriers chefjurist Olof Johnsson med förfrågan att revidera ABSE 2002.

Anledningen till revidering var dels att Arbetsmiljöverket utkommit med nya föreskrifter för ställningar dels att vi önskade en utökad nyttjandegrad av standardavtalet.

Inledningsvis var Ställningsentreprenörernas intention att behålla ABSE i sin utformning som allmänna bestämmelser för uthyrning och montage av ställningar och därmed hålla bestämmelserna helt utanför AB och ABT-systemet, men efter ett antal möten med Sveriges Byggindustriers avtalsgrupp insåg vi att de inte hade samma intention. Med facit i hand kan vi konstatera att det blev en bättre lösning att infoga branschspecifika tillägg och ändringar till AB-U 07 och AB 04 standardavtal.

STÄLLNING 19 anpassad till AB-U 07 och AB 04

Att STÄLLNING 19 branschspecifika tillägg och ändringar kom att anpassas till AB-U 07 och därmed också AB 04 som reglerar allmänna bestämmelser för utförandeentreprenader var på inrådan från Sveriges Byggindustriers avtalsgrupp. Motiveringen var att en ställningsentreprenad lämpar sig bättre som en utförandeentreprenad även där entreprenader i övrigt är totalentreprenader. Detta eftersom ställningsentreprenader inte omfattas av exempelvis funktionsansvar för beställarens egna slutförda entreprenad som normalt gäller för en totalentreprenad.

STÄLLNING 19 vid totalentreprenader

STÄLLNING 19 kan om beställaren så önskar också användas vid totalentreprenader där entreprenadavtalet baseras på ABT-U 07 och ABT 06. I dessa fall rekommenderar Ställningsentreprenörerna tillsammans med Sveriges Byggundustrier följande skrivning:

”I övrigt gäller STÄLLNING 19 och till följd därav ABT-U 07 och ABT 06 i alla tillämpliga delar istället för AB-U07 och AB 04”.

Några av nyheterna i STÄLLNING 19

Några viktiga förändringar som STÄLLNING 19 medföri jämförelse med ABSE 2002 är bl. a. följande:

  • Standardavtalet inleds med ett förord där det uttryckligen anges att en ställningsentreprenad inte omfattas av beställarens egna färdigställda entreprenad, och därmed inte blir föremål för slutbesiktning i traditionell mening.
  • Ställningsentreprenadens omfattning är, om inget annat föreskrivs, transport, montering, uthyrning och demontering av avtalad ställning.
  • Klargörande kring dimensionerande förutsättningar, såsom montageplatsens beskaffenhet, infästningsmaterial, redovisning av krafter, bärighet, infästningspunkter, dragprov m.m.
  • Begreppet ställning innefattar även väderskydd.
  • Vid risk för påkörning av ställning ska beställaren ombesörja och bekosta erforderliga påkörningsskydd och reflexer eller belysning i syfte att varna fordonstrafik och gående.
  • Beställaren ska utföra och bekosta återlagning av infästningshål, om inte annat föreskrivs.

Gemensam slutkontroll

Istället för traditionell slutbesiktning av ställning inför STÄLLNING 19 en gemensam slutkontroll efter ställningsentreprenadens avslutande som kan resultera i ett godkännande som har viss rättspåverkan.

Slutkontrollen har fokus på att skador inte föreligger, beställaren ska då upprätta ett protokoll där tex. synliga skador kan antecknas och frister för avhjälpande anges.

Parternas arbetsmiljöansvar tydliggörs

Ett viktigt moment under revideringen har varit att tydliggöra respektive parts ansvar ur ett arbetsmiljöperspektiv, t ex. gällande ansvar för avspärrning av arbetsplatsen.

Regler för hyrestiden har förtydligats – Försäkringsplikten anpassas till AB-systemet

Reglerna om hyrestiden har i STÄLLNING 19 blivit klarare jämfört med ABSE 2002. Samma sak gäller frågor om ansvar och avhjälpande som nu följer AB-systemet med de specifika anpassningar som gäller för en ställningsentreprenad.

Ställningsentreprenörens försäkringsplikt har också anpassats och följer nu AB-systemet.

Ikraftträdande och implementering

Det nya standardavtalet med branschspecifika avtalsvillkor gäller för avtal om ställningsentreprenader som ingås framöver och där STÄLLNING 19 åberopas. För redan ingångna avtal och pågående entreprenader gäller de villkor som där avtalats.

Nu är det viktigt att vi gemensamt hjälps åt att informera om och tillämpa STÄLLNING 19, vid oklarheter går det bra att kontakta kansliet för vidare hjälp.

stallning19Det är viktigt att bifoga standardavtalet till anbud och bekräftelser

STÄLLNING 19 finns därför att beställa som tryckt format genom Ställningsentreprenörernas kansli,

Avtalsvillkoren går att också att hämta som pdf här:

 

Text och bild: Håkan Carlsson Bild: Sveriges Byggindustrier