Instructors meeting med UEG

ueg logoI början av september 2019 träffades representanter från flera olika länder i Dortmund för att se och lära av varandra under ledning av samarbetsorganisation UEG där STIB är medlem.

Hur fungerar utbildningsverksamheten för ställningsbyggare i olika europeiska länder?

Kan vi i Sverige lära oss av andra europeiska länder och kan de eventuellt lära sig något från oss?

Det blev tydligt att Sverige och de andra nordiska länderna ligger långt fram när det gäller digitala verktyg för att utbilda, där STIB t ex driver Ställningsakademin där elever kan ta till sig en stor del av utbildningen online via text, filmer osv.

Detta väckte stort intresse från flera länders representanter men där de också påpekade vikten av ren katederundervisning och inte minst att utbildningen innehåller praktiska moment. Det kan i framtiden bli ett inslag även i Sverige genom den nya säkerhetsparken som byggs vid Arlanda.

UEG

STIBs representanter fann följande detaljer intressanta och värda att titta närmare på även för oss:


CISRS kort stallning scaffmagEngland har flera olika nivåer för ställningsbyggare beroende på vilken typ av ställning som ska byggas och hur avancerade dessa ställningskonstruktioner är.

De har även en utbildningsnivå som kallas ”labour” som innebär att man inte får bygga själva ställningen men däremot hjälpa till med att hantera ställningsmaterialet till de som bygger ställningen.

De har även infört en refreshment-kurs som alla ställningsbyggarna ska gå vart femte år för att förnya sin ställningslicens.

Bild: ScaffMag


Tyskland har olika längd på sina utbildningar och där utförs en del av slutprovet muntligt. De anser att det är viktigt med lärarledda utbildningar och att dessa fortlöpande varvas med praktiska moment.

Deras utbildningar är enligt dem själva relativt krävande och det krävs att studenten verkligen anstränger sig för att klara utbildningen.


Nederländerna utfärdar inga plastkort utan allt registreras centralt där alla sedan kan söka i en databas för att se vilken utbildningsnivå en viss person har när denne kommer till en arbetsplats.

De har även olika utbildningsnivåer graderat från 1-4 beroende på ställningens komplexitet, detsamma gäller vilka som får göra egen kontroll även här finns fyra olika utbildningsnivåer.


Internationellt utbytesprogram inom EU

Genom EU finns ett utbildningsprogram som heter Erasmus+ med en budget på för närvarande på 14,7 miljarder euro. Genom detta program kan man kan ansöka om medel för att sända t ex ställningsbyggare som ”utbytesstudenter” till andra länder.

Tyskland och Norge har genomfört ett sådant utbyte och studenterna tyckte att det var enormt lärorikt att under några veckor utbilda sig i ett annat land. Detta är något som vi ska titta på även i Sverige, det skulle kunna vara ett sätt att ge våra duktiga ställningsbyggare en morot att utvecklas ännu mera, samtidigt som de får ett minne för livet.

Viktigt erfarenhetsutbyte inom EU

Sammanfattningsvis så finns det mycket vi kan lära av varandra i Europa och STIB ser fram emot ett fortsatt nära samarbete med UEG gällande bland annat hur utbildning ska bedrivas så att vi även i fortsättningen får kompetenta ställningsbyggare med stor yrkesstolthet.

Text och foto: Hans Hermansson

Union Europäischer Gerüstbaubetriebe

ueg logo- Grundades 25 Oktober 2008

- Har idag 12 medlemsländer, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Frankrike, Polen, Tjeckien, Schweiz, Norge, Finland, Luxemburg, Bulgarien och Sverige,

Målen för UEG är att på Europeisk nivå:

- Främja gemensamma tekniska, mänskliga, kommersiella, sociala och kulturella intressen,

- Utveckla jämförbara och generella standarder för ställningar,

- Utvärdera EU:s lagstiftningsprocesser i fråga om deras inverkan på ställningar,

- Tillhandahålla sakkunnig representation inom Europeiska organ,

- Underlätta förbindelser och utbyten mellan medlemmar i europeiskt nätverk för ställningar

Länkar:

STIB internationellt

STIB Utbildning

Ställningsakademin