Skyddsräcke vid takarbete – AFS 2013:4 30 §

Säkerhet takarbeteDet är mycket vanligt att uppföra en ställning till en takfot eller takkant och där ställningens skyddsräcke även ska utgöra skydd mot fall från taket.

Kravet på skyddsräcket skiljer sig då ofta något åt från kraven på ett skyddsräcke för ställningar. I ställningsföreskriftens 30 § skrivs kraven på angärnsande konstruktion med hönsyn till fallrisk.

 

I ställningsföreskriftens 30 § skriver verket ”En ställning som används som skydd mot fall från en angränsande konstruktion, ska vara så stark och så förankrad att den med betryggande säkerhet kan fånga upp de personer som kan falla mot den”.  

I följande text ges en vägledning hur skyddsräcket kan utformas.

Skyddsräckets höjd

Viktigt att veta är att höjden på skyddsräcket då ska vara minst 1 m, denna höjd ska mätas vinkelrätt mot takytan. Samtidigt ska räckeshöjden även uppfylla det som krävs för ställningen, det vill säga vara minst 950 mm över arbetsplan.

Det blir alltså det mått som innebär det högsta räcket av de två kraven som avgör hur räcket ska utformas. Några exempel visas i figur 1-3.

skyddsräcke1 skyddsräcke2 skyddsräcke3

 

Skyddsräckets utformning

Det är också viktigt att räcket i övrigt är korrekt utformat, särskilt om det ska skydda från fall vid arbete på lutande takytor.

  • Ett normalt räcke på en ställning är endast dimensionerat för statiska laster, och kan endast användas som skydd mot fall från tak vid takfallslutningar upp till 10 °.
  • Vid större lutningar kommer dynamiska laster att uppstå om någon faller mot räcket, och därför ställs högre krav på dessa räcken, då behöver räcket även kompletteras så att öppningarna i det blir mindre.

För att förvissa dig om att ställningen och ställningens räcke kan ta upp de laster som kan uppkomma vid ett fall kan du behöva kontrollera detta med tillverkaren.

Dimensionerande laster

Det är viktigt att kunna visa att ställningen och skyddsräcket kan uppta de laster de kan utsättas för, då kan en provningsrapport på svenska vara tillräckligt.

Standarden för ställningar anger inga laster som skyddsräcket ska dimensioneras för, om de ska skydda mot fall från andra ytor än från ställningens arbetsplan.

Tips!

Det finns en annan standard som kan tillämpas (SS-EN 13374:2013 Temporära skyddsräckessystem – Specifikationer, Produktkrav och Provningsmetoder), denna standard är i grunden inte skriven för räcken på ställningar utan för temporära räcken som fästs vid tak, valvkant eller dylikt. Den innehåller skyddsräcken i tre klasser (A, B och C), beroende på taklutning och höjdskillnad. En beskrivning av de olika klasserna finns i tabell 3.

skyddsräcketabell

För medlemsföretag finns SS-EN 13374:2013 att tillgå i STIBs abonnemang på SIS e-nav, för inloggningsuppgifter kontakta kansliet.

Viktigt!

Den maximala storleken på öppningar i ett räcke varierar mellan de olika klasserna, och uppgår till 250 mm för klass B och 100 mm för klass C.

För klass A är värdet detsamma som för räcken på en ställning, det vill säga 470 mm.

För vissa ställningsfabrikat finns framtagna nätkonstruktioner som ger motsvarande skydd som för klass B eller C, kontrollera detta med tillverkaren av det ställningssystem du använder.

Text och bild: Hämtade ur Arbetsmiljöverkets skrift H456 ”Säkra Ställningar, Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4