Kunde inte hitta kategorin ×
Utredning av tillbud
Du måste ange namn.
Du måste ange kontaktuppgifter.
Du måste ange deltagare i utredningen.
Du måste ange plats.
Du måste ange syssla.
Du måste ange händelse.
Du måste ange faktor.
Du måste ange vad bidrog.
Du måste ange regler.
Du måste ange utrustning.
Du måste ange arbetsituation.
Du måste ange förebyggande.
Du måste ange policy.
Du måste ange utbildning och information.
Du måste ange avvikelse.
Du måste ange bedömning.
Du måste ange skadans omfattning.
Du måste ange övrig verksamhet.>
Du måste ange slutsats.
Du måste ange åtgärder.
Du måste ange handlingsplan.
Du måste ange datum för genomförd rapport.
Du måste ange minst en e-postadress som rapporten ska skickas till.