Beställa och använda ställningar

Att beställa ställningar

hitta medlemVid beställning av ställningar är det viktigt att anbudsförfrågan och beställningsbekräftelser är tydligt specificerade. Det är också viktigt att redogöra för hur ställningen är tänkt att användas, och därför behövs oftast även en dialog med övriga UE inför en förfrågan eller beställning. 

En tydlig specifikation krävs för att ställningsentreprenören ska kunna planera, dimensionera och förslå en säker och ergonomiskt bra ställning.

Medverkan vid egenkontroll av ställningsmontage

Vid egenkontrollen som ställningsentreprenören gjort innan den överlämnades ska användaren om möjligt delta, så att han eller hon kan förvissa sig om att ställningen är lämplig för arbetet. De handlingar som ställningsentreprenören överlämnar ska finnas på arbetsplatsen. Om ställningen ska användas av flera företag på en byggarbetsplats ska de också överlämnas till BAS-U. Användaren ska sedan fortlöpande kontrollera ställningen under användningstiden.

Att använda ställningar

De som använder en ställning för att utföra ett arbete, eller som skydd mot fall vid takarbete eller liknande, är ansvariga för att göra detta på rätt sätt. Det är inte tillåtet att överbelasta ställningens arbetsplan, eller belasta flera arbetsplansnivåer samtidigt, om ställningen inte är särskilt dimensionerad för detta.

Man får heller inte ta bort stabiliserande eller andra nödvändiga komponenter ur ställningen.

Det är särskilt viktigt att material läggs upp på ett genomtänkt sätt på ställningen. Det har inträffat allvarliga olyckor när man har lastat upp material med teleskoptruck, och då råkat påföra ställningen sidolaster så att delar av den har rasat.

Fortlöpande kontroll av ställning AFS 2013:4 

Arbetsgivaren ska kontrollera ställningar eller väderskydd innan de tas i bruk och även fortlöpande under den tid som arbetstagarna använder dem.

För ställningar och väderskydd som används av flera arbetsgivare i byggnads- och anläggningsarbete ska byggarbetsmiljösamordnaren för utförandeskedet ha överinseende över den fortlöpande kontrollen.

Det är viktigt att särskilt kontrollera en ställning som har varit utsatt för stark vind, annan väderlek som kan ha påverkat den, samt när den varit utsatt för någon annan oförutsedd händelse eller har stått oanvänd en längre tid.

Särskilt viktiga kontrollpunkter:

 • Underpallning,
 • Förankring
 • Säkring av komponenter, särskilda arbetsplanskomponenter,
 • Tillträdesleder,
 • Väderskyddets tak, inklusive fastsättning och behov av snöskottning.

Viktigt! Om ställningar eller väderskydd har brister som har betydelse från arbetsmiljösynpunkt får de inte användas innan bristerna har åtgärdats.

Underlag och hjälpmedel vid kontroll

Handlingar som nämns i AFS 2013:26 60 § kan vara till hjälp vid kontrollerna:

 • Planen för uppförande, användning och nedmontering enligt 25 §,
 • Dimensioneringshandlingarna enligt 40-­‐42 och 44 §§,
 • Dokumentation av kontrollen enligt 55-­‐56 §§,
 • Information om snöskottning, tillträde till taket och skydd mot fall från väderskyddet
 • Information om hur väderskyddet ska kontrolleras,
 • Särskilda instruktioner för uppförande, användning, nedmontering och skötsel av väderskyddet, om sådana finns,
 • Instruktioner för uppförande, användning, nedmontering och skötsel enligt 22 §, om det är frågan om en prefabricerad ställning.

Mer information och hjälp för beställning och en säker användning av ställningar:

Checklistor för beställare och användare av ställningar

Utbildning för beställare och användare av ställningar