Kontroll av ställning

Både ställningbyggare och beställare samt användare måste utföra kontroll av ställningen. I samband med överlämnande av ställning till beställare görs ställninsgföretaget en egenkontroll. Beställaren medverkar vid denna egenkontroll och genomför sedan fortlöpande kontroller undre användningstiden.

STIB har tagit fram cheklistor, mallar/formulär samt underlag som hjälp att genomföra kontrollarbetet.

MER INFORMATION:

Information och checklistor för beställare och användare av ställning

Ställningsföretagets kontroll och dokumentation vid överlämnande av ställning

Vad som behöver kontrolleras och vilka toleranserna är följer regelverket för ställningar och de specifika förutsättningar som användaren av ställningen behöver. Nedanstående är exempel på grundläggande kontrollpunkter och hur bedömningar görs.

Viktigt att kontrollera följande:

1 underpallning2 skyddsracke3 langdbalkar3 langdbalkar24 stagning6 forankring ej inkladd7 forankring inkladd7 forankring inkladd8 tilltradesleder9 avstand10 bomlag11 vaderskyddstak