Dimensionering av ställningar

MER INFORMATION:

Direktivet (2009/104/EG) om användning av arbetsutrustning

Standard SS-EN 12811-1

Standard SS-EN 338:2009

SP:s Arbetsrapport 2006:58

Dimensionering är ett centralt begrepp när det gäller säkerheten för temporära konstruktioner. Det har även EU-kommissionen tagit fasta på när de genomförde den andra ändringen av direktivet om minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning av arbetsutrustning i arbetet (2009/104/EG). 

Typfall och typkontroll  för ställningskonstruktioner

Prefabricerade ställningssystem och traditionellt byggda ställningar med rör och ställningsplank följer ett antal typfall som underlag för utförande och dimensionering.

För prefabricerade ställningar görs stora delar av dimensioneringen när ställningarna typkontrolleras. I samband med typkontrollen räknar man igenom ett antal utföranden, så kallade systemkonfigurationer.

SP typfallTypfallen är framtagna av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) och redovisas i SP Arbetsrapport 2006:58 Rev1 ”Rörställningar – Utvärdering av typfall”.

  • Rapporten innehåller konfigurationer som är baserade på en treplanksställning i lastklass 3, och en femplanksställning i lastklass 4.
  • Båda konfigurationerna kan kompletteras med en planka på innerspirans inre sida. Typfallen beskrivs i kapitel 6 i rapporten.

Länk: SP:s Arbetsrapport 2006:58

 

Träställningar

Ibland används ställningar som är helt uppförda av trä. För träställningar finns inga typfall. Även de behöver därför dimensioneras i varje enskilt fall.

Inklädda ställningar

Det har blivit allt vanligare med inklädda ställningar, både för att skydda arbetstagarna från klimatisk påverkan och för att skydda tredje man från damm med mera.

Förankring och infästningar av ställning

Det är mycket viktigt att ställningarna och väderskyddet dimensioneras som en enhet, så att de laster (upplagsreaktioner i vertikal- och horisontalled, böjmoment med mera) som väderskyddet ger upphov till även ligger till grund för dimensionering av ställningen.

Det är mycket viktigt att ägna uppmärksamhet åt förankring av ställningen, eftersom väderskyddet kan ge upphov till ökade förankringskrafter.

Dimensioneringshandlingar

Det är viktigt att dimensioneringshandlingarna är på svenska så att de personer som behöver det kan ta del av dem. Om det är fråga om en byggarbetsplats, är det särskilt viktigt att byggarbetsmiljösamordnaren för utförandeskedet (BAS-U) får tillgång till dem.