Inklädnad och väderskydd

MER INFORMATION:

Direktivet (2009/104/EG) om användning av arbetsutrustning

Standard SS-EN 12811-1

Standard SS-EN 338:2009

Standard SS-EN 16508:2015

SP:s Arbetsrapport 2006:58

Det har blivit allt vanligare med inklädda ställningar, både för att skydda arbetstagarna från klimatisk påverkan och för att skydda tredje man från damm med mera.

Inklädda ställningar finns inte med i typkontrollintygen och omfattas heller inte av typfallen. De måste därför dimensioneras särskilt.

Det allra viktigaste är att se till att inklädda ställningar förankras ordentligt. De totala förankringslasterna kan ofta bli flera gånger så stora som för en ställning som inte kläs in. Därför behövs det ofta många fler förankringar för en inklädd ställning. Var särskilt noggrann med förankringen i ställningens ändar och på dess högsta nivå, eftersom vindlasterna kan bli som allra störst i dessa delar av ställningen.

Du bör följa standarden SS-EN 12811-1 även för inklädda ställningar. Den har en särskild bilaga som beskriver hur man beräknar vindlaster på inklädda ställningar. Lita inte på gamla tumregler och föreställningar om vad som är tillräckligt.

Dimensionering av väderskydd

För att vara säker på att ett väderskydd har betryggande säkerhet måste det dimensioneras på ett korrekt sätt och med rätt belastning. De tre yttre laster som du måste dimensionera för är:

  • snölast
  • vindlast
  • personlast.

Du behöver dimensionera för den eller de laster som kan förekomma under den aktuella perioden.

Det normala är inte att dimensionera för den totala snölasten enligt eurokoderna, utan att välja en lägre snölast och sedan se till att röja snön under den tid som väderskyddet används.

  • Det är då viktigt att meddela användaren av väderskyddet att snöröjning måste utföras.
  • Om du istället väljer att dimensionera väderskyddet för den fulla snölasten (det vill säga enligt eurokoderna) behövs ingen snöröjning.
  • Om ett väderskydd enbart ska vara uppfört under juni, juli eller augusti behöver det normalt inte dimensioneras för snölast över huvud taget.

Snölast

Dimensioneringen under övrig tid ska minst utgå från den snölast som maximalt kan falla under sju dagars tid. Det går att beställa värdet för denna snölast för en specifik ort från SMHI, men om du inte vill göra det kan du i stället välja lastvärdet 0,6 kN/m2 (motsvarande 60 kg per kvadratmeter). Detta värde motsvarar nästan alltid sjudagarslasten.

Vindlast

Dimensioneringen för vindlasten bör väljas ur SS-EN 12811-1, men du kan även välja det värde som framgår av eurokoderna.

Personlast

Personlasten ska ta hänsyn till de laster som uppkommer av de personer som röjer snö, men det kan även vara personal som ska reparera eller justera taket. Om inget av detta är aktuellt, behöver man inte dimensionera för lasterna.

Standard SS-EN 16508:2015 för väderskydd

Det finns idag en standard om dimensionering av väderskydd (SS-EN 16508:2015). Om du följer standardförslaget vid dimensioneringen, inklusive A-avvikelserna, uppfyller du kraven i föreskrifterna.

Infästning av ställning

Väderskydd placeras ofta på ställningar. Det är mycket viktigt att ställningarna och väderskyddet dimensioneras som en enhet, så att de laster (upplagsreaktioner i vertikal- och horisontalled, böjmoment med mera) som väderskyddet ger upphov till även ligger till grund för dimensionering av ställningen. Även i dessa fall är det mycket viktigt att ägna särskild uppmärksamhet åt förankring av ställningen, eftersom väderskyddet kan ge upphov till ökade förankringskrafter.