Kombinerade ställningar

MER INFORMATION:

Direktivet (2009/104/EG) om användning av arbetsutrustning

Standarden SS-EN 12811-1

Standard SS-EN 338:2009

SP:s Arbetsrapport 2006:58

Av de prefabricerade ställningar som är typkontrollerade finns det flera fabrikat som är väldigt lika varandra och där förbandsanordningarna är sådana att de passar i varandras system. Var dock försiktig med att kombinera fabrikaten med varandra.

Inblandning av främmande komponenter får inte ske utan en noggrann kontroll av att bärförmågan och stabiliteten inte försämras.

Om en ställning har komponenter från mer än ett ställningssystem, måste man först bedöma vilket ställningssystem huvuddelen av komponenterna hör till.

Det ställningssystem som överväger kallas för ursprungsställning. Ursprungsställningens monteringsinstruktioner med mera ska då tillämpas för ställningen.

En leverantör som vill använda (blanda in) främmande komponenter i sitt ställningssystem (ursprungsställningen) måste försäkra sig om att den säkerhetsnivå som är fastställd i typkontrollintyget för ursprungsställningen behålls. Detta ska göras på följande sätt:

  • Leverantören inskaffar ett tillräckligt antal av den eller de komponenter han eller hon vill använda.
  • De främmande komponenternas effekter utvärderas. Dels får bärförmågan för de främmande komponenterna inte vara lägre än för originalkomponenterna, dels ska knutpunkterna för de främmande komponenterna minst ha en likvärdig funktion som för en ställning med enbart originalkomponenter. Detta gäller även för kombinatio- ner av de främmande komponenterna och originalkom- ponenterna.
  • Hela ställningens bärförmåga med främmande komponenter undersöks med avseende på bärförmåga och funktion. Undersökningen dokumenteras.
  • De inblandade komponenterna ska redan innan vara typkontrollerade.
  • Dessutom ska handlingarna vara på svenska, och de främmande komponenterna inte vara er mer än originalkomponenterna för att det ska räknas som inblandning.

Det är viktigt att denna kontroll gäller när en leverantör blandar in främmande komponenter i ett ställningssystem som han själv har inflytande över. Det är dock inte möjligt att avgöra om det går att blanda in egna komponenter i främmande ställningssystem, det vill säga i ställningssystem man själv inte har något inflytande över. En förutsättning är ju att man kan bestämma vad som ska omfattas av ett typkontrollintyg och därmed skrivas in i instruktionerna till ett ställningssystem.