Checklista arbetsplatsbesök vid arbete med ställning- och väderskydd

I AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) beskrivs hur arbetsgivaren på ett strukturerat sätt ska arbeta för en bättre arbetsmiljö och förebygga att anställda skadas eller drabbas av ohälsa i sitt arbete.

De centrala aktiviteterna i SAM är att arbetsgivaren regelbundet ska undersöka arbetsmiljön, genomföra de åtgärder som krävs för att minska eller ta bort risker och sedan kontrollera att genomförda åtgärder får effekter.

Med ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan risker och brister upptäckas på en arbetsplats innan det inträffar olyckor eller någon drabbas av ohälsa. Ett fungerande SAM leder också till ökad trivsel, kreativitet och produktivitet. I förlängningen leder detta i regel till ökad lönsamhet. SAM är grunden i arbetet med att skapa ett hållbart arbetsliv.

STIBs framtagna checklista arbetsplatsbesök vid ställnings- och väderskyddsarbete är tänkt som ett hjälpmedel för att systematiskt övervaka föreskrivna krav, och är ett komplement till arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete.

Rapportera arbetsplatsbesök

Finns följande dokumentation på arbetsplatsen?

Utbildningsbevis ställningsbyggare

Avgränsning och skydd

Vilken skyddsutrustning används?

Vilket skydd mot fall används? AFS 2013:4 52 och 53 §§

Vilka åtgärder och hjälpmedel tillämpas för god ergonomi? AFS 2013:4 54 §

Underlag och placering, AFS 2013:4 51 §

Övrigt att notera

Bild- eller filfel.
    Du måste ange minst en e-postadress som rapporten ska skickas till.