Rapportering av arbetsolyckor och tillbud - formulär för medarbetare och skyddsombud

När en olycka eller ett tillbud inträffar i verksamheten är det nödvändigt att arbetsledningen får kännedom om detta för att kunna dokumentera och utreda händelsen i syfte att identifiera och förebygga risker i arbetet. Med tillbud menas en oönskad händelse som hade kunnat leda till ohälsa eller olycksfall. Ett tillbud behöver inte innebära att någon person varit nära att skadas. Exempelvis är nedfallande material där ingen vistades under ett tillbud som ska rapporteras.

För att få kännedom om inträffade tillbud eller olyckor behöver arbetsledningen få hjälp av medarbetare eller skyddsombud genom en rapport om den inträffade händelsen.

Rapporten ska göras skriftligen, lämpligen direkt på denna sida enligt nedanstående. Rapporten mailas till närmaste chef eller till annan av arbetsgivaren utsedd person.

Tillbudsrapportering
Du måste ange ditt företag.
Du måste fylla i tid och plats för händelsen.
Du måste ange typ av rapport.
Du måste ange typ av händelse.
Du måste fylla i en kortfattad beskrivning av händelsen och eventuell skada.
Du måste ange datum för händelsen på formen ÅÅÅÅ-MM-DD.
Du måste ange ditt namn.
Du måste ange ditt telefonnummer.
MOD_IR_IMAGES_ERROR
    Du måste ange minst en e-postadress som rapporten ska skickas till.