Utredning av arbetsplatsolyckor och tillbud - formulär för arbetsgivare

När en olycka eller ett tillbud har inträffat i arbetet ska arbetsgivaren se till att en utredning görs kring den inträffade händelsen i samverkan med medarbetare och skyddsombud. Utredningen ska syfta till att försöka fastställa orsaken eller orsakerna till händelsen samt vilka åtgärder som måste vidtas för att förhindra att en liknande händelse inträffar igen.

Den direkta orsaken till en olycka eller ett tillbud kan ofta vara lätt att fastställa, men ibland finns det även fler bakomliggande orsaker till det inträffade, såsom tidspress, bristande planering, brister i instruktioner eller introduktion, bristande underhåll av maskiner etc. Det är därför viktigt att göra en så grundlig utredning som möjligt genom t.ex. iakttagelser på platsen för händelsen, intervjuer med berörda arbetstagare, teknisk undersökning av maskin eller annan utrustning, genomgång av instruktioner och rutiner m.m.

Utredningen ska endast handla om händelsen och de omständigheter som kan ha lett fram till den och inte syfta till att försöka finna någon skyldig till händelsen.

Utredningen ska göras skriftligen, lämpligen direkt på denna sida enligt nedanstående, och lämnas till / sparas hos arbetsmiljöansvarig på företaget.

OBS: Glöm inte att allvarliga olyckor, allvarliga tillbud och arbetsskada även skall anmälas till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. Detta gör du lämpligast via www.anmalarbetsskada.se.

Utredning av tillbud
Du måste ange namn.
Du måste ange kontaktuppgifter.
Du måste ange deltagare i utredningen.
Du måste ange plats.
Du måste ange syssla.
Du måste ange händelse.
Du måste ange faktor.
Du måste ange vad bidrog.
Du måste ange regler.
Du måste ange utrustning.
Du måste ange arbetsituation.
Du måste ange förebyggande.
Du måste ange policy.
Du måste ange utbildning och information.
Du måste ange avvikelse.
Du måste ange bedömning.
Du måste ange skadans omfattning.
Du måste ange övrig verksamhet.>
Du måste ange slutsats.
Du måste ange åtgärder.
Du måste ange handlingsplan.
Du måste ange datum för genomförd rapport.
Du måste ange minst en e-postadress som rapporten ska skickas till.