Kriterier för medlemsskap

MER INFORMATION:

Kunskap och utveckling med STIB-medlemsskap (broschyr)

Samhällsbyggnadssektorns Etiska regler

STIB´s stadgar

Underlag och instruktioner för antagande av medlem i STIB.

Utöver stadgeenliga krav gäller följande för antagande av medlemskap;

 • Företaget bedriver i sin verksamhet montering av ställningar, I de fall företaget bedriver andra verksamheter skall varje verksamhet ha en tydlig resultatredovisning för verksamheten.
 • Företaget skall ha egen anställd personal och vara anslutet till byggindustrins kollektivavtal.
 • Företaget är ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller motsvarande (inte enskild firma).
 • Företaget är registrerat för F-skatt och moms samt som arbetsgivare.
 • Företagets ekonomiska status bedöms genom kreditupplysning, bokslut, utlåtande från revisor, referens eller likvärdigt.
 • Företaget har inte restförda skatter och avgifter.
 • Ägare med avgörande inflytande, styrelsens ledamöter, VD och revisor har klanderfri vandel.
 • Företaget åtar sig att följa Samhällsbyggnadssektorns Etiska regler.
 • Företaget skall uppvisa en aktiv syn vad gäller utbildning av sina medarbetare och skall inom sex månader uppvisa medarbetarnas kunskapsnivå och en utbildningsplan för sina medarbetare.
 • Företaget förbinder sig att efter medlemskap sända någon i företagsledande ställning till den företagarledarkurs, steg 1 som STIB arrangerar närmast efter antagande av medlemskap.
 • Omprövning av medlemskap sker ett (1) år efter antagandet genom granskning av årsbokslut, uppfyllande av krav enligt föreningens stadgar och ovan nämnda kriterier samt vid beviljande om medlemskap villkorade krav.