Kvalitetskriterier för medlemsskap

Utöver stadgeenliga krav gäller följande för antagande av medlemskap;

 • Företag kontinuerligt och till väsentliga delar har sin huvudsakliga verksamhet bestående i ställningsentreprenadverksamhet , I de fall företaget bedriver andra verksamheter skall ställningsverksamheten ha en egen tydlig resultatredovisning.
 • Företaget skall ha egenanställd personal, vara medlem utav arbetsgivarorganisationen  Byggföretagen och genom detta vara anslutet till byggindustrins kollektivavtal.
 • Företaget är ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller motsvarande (inte enskild firma).
 • Företaget är registrerat för F-skatt och moms samt som arbetsgivare.
 • Företagets ekonomiska status bedöms genom kreditupplysning, bokslut, utlåtande från revisor, referens eller likvärdigt.
 • Företaget har inte restförda skatter och avgifter.
 • Ägare med avgörande inflytande, styrelsens ledamöter, VD och revisor har klanderfri vandel.
 • Företaget åtar sig att följa Samhällsbyggnadssektorns Etiska regler.
 • Företaget skall uppvisa en aktiv syn vad gäller utbildning av sina medarbetare och skall inom sex månader uppvisa medarbetarnas kunskapsnivå och en utbildningsplan för sina medarbetare.
 • Företaget förbinder sig att efter medlemskap sända någon i företagsledande ställning till den företagarledarkurs, steg 1 som STIB arrangerar närmast efter antagande av medlemskap.
 • Omprövning av medlemskap sker ett (1) år efter antagandet genom granskning av årsbokslut, uppfyllande av krav enligt föreningens stadgar och ovan nämnda kriterier samt vid beviljande om medlemskap villkorade krav.

MER INFORMATION:

Samhällsbyggnadssektorns Etiska regler

STIB´s stadgar

Bli medlem i STIB