Om STIB

Ställningsentreprenörerna är den rikstäckande branschorganisationen för ställningsentreprenörer i Sverige. Föreningen grundades 1986 och har medlemsföretag fördelade över hela landet.

Gemensamt för medlemsföretagen, är att de kontinuerligt och till väsentliga delar har sin huvudsakliga verksamhet bestående i montering av ställningsbyggnad.

STIB har samarbetsavtal med arbetsgivarorganisationen Byggföretagen som innebär att:

 • STIB handhar branschspecifika frågor för föreningarnas gemensamma medlemmar
 • Byggföretagen handhar arbetsgivarfrågor och företräder gemensamma medlemsföretag i avtalsrörelsen.

Med gemensamma medlemsföretag menas de ställningsföretag som är medlemmar både i STIB och i Byggföretagen. Företag som inte är medlemmar i Byggföretagen tar själv hand om sina arbetsgivarfrågor genom s k hängavtal med Byggnads. Inträdeskravet för nya medlemmar i STIB är att företaget också är medlem i Byggföretagen.

Föreningens verksamhet och mål

STIBs ändamål är att ta tillvara medlemmarnas intresse samt att främja och utveckla ställningsverksamheten inom bygg- och industrisektorn. STIB ska verka för att medlemmarna tillhandahålls information och kunskap så att de på ett kvalitativt sätt tillhandahåller säkra ställningar och arbetsplatser på alla nivåer. 

Detta sker bl a genom att:

 • Skapa förutsättningar för företagen och dess anställda att kunna utvecklas så att de kan bedriva verksamheten under ekonomiskt trygga förhållanden.
 • Utveckla system för internkontroll och kvalitetssäkring.
 • Samarbeta med myndigheter och organisationer såsom Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljöinspektionen, Arbetstagarorganisationer och Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, för att påverka och medverka till att regler och föreskrifter blir enkla och lättillgängliga för brukarna.
 • Bedriva utbildning för ställningsbyggare, arbetsledare och företagsledare i bl a teknik, ergonomi och ekonomi för att öka kunskapen och medvetenheten om betydelsen av en god arbetsmiljö samt de risker som alltid finns.
 • Samarbeta med leverantörer och tillverkare för att kunna påverka produktutvecklingen.
 • Medverka i standardiseringsarbetet för byggnadsställningar i Europa och Sverige.
 • Marknadsföring av STIB och dess medlemsföretag.

Auktorisation av medlemsföretag

STIB har infört en Auktorisation för sina medlemsföretag där man skapar trygghet för beställaren genom fokus på arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet.

auktorisation stampel stampeltryck

Medlemstidningen Ställningsaktuellt

Två gånger om året ger vi ut medlemstidningen Ställningsaktuellt, som distribueras till samtliga medlemsföretag och till branschens viktiagste intressenter, t ex  myndigheter och arbetstagarorganisationer m fl.

Ställningsaktuellt innehåller den senaste informationen om och för ställningsbranschen t ex:

 • viktigt som händelser och aktuella frågor
 • utveckling i branschen
 • intressanta projekt och erfarenheter från medlemsföretag
 • om ställningsbyggare och deras arbete.

MER INFORMATION:

Föreningsinformation

Bli medlem i STIB

Sök ställningsföretag